KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Besyocuyuz veya bağlı şirketleri tarafından Uygulama kapsamında verilen hizmetler çerçevesinde kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve paylaşılması işbu Gizlilik Politikası ve güncellemelerine tabidir.

Besyocuyuz kişisel bilgilerinizi işbu Gizlilik Politikası’nda sayılan istisnalar haricinde üçüncü kişilere iletmeyecek ve kullandırmayacaktır.

Besyocuyuz, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Bu Gizlilik Politikası sadece Uzaktan Gözlemleme’ye ilişkindir. Bu sürecin yürütüldüğü Step In uygulamasına dair kişisel veri işleme süreçleri için Step In Gizlilik Politikası’nı okuyunuz.

1. Elde Edilen Kişisel Veriler

Bu uzaktan gözlemleme ve sınav faaliyeti için aşağıda sayılı verilerinizi işlemekteyiz:

1.1. Kimlik Bilgileri: Adınız ve soyadınız

1.2. Sınav Gözlemleme Bilgileri: Her adayın eşit şartlarda değerlendirilmesi için alınan sınava girilen çevre ve kişi fotoğrafı, ses kaydı, video kaydı, mouse hareketleri, açılan internet sitelerinin (web trafiği) kaydı, sistem gereksinimleri, ekran kaydı.

1.3. Sınav Sonucu: Sınavlara verdiğiniz yanıtlar ve sonuçları.

(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

2. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Nedenleri

Bu süreçte kişisel verileriniz faaliyete yönelik vereceğiniz rızayı takiben Uzaktan Gözlemleme Uygulamamız aracılığıyla otomatik yöntemlerle anlık olarak elde edilmektedir. Uzaktan gözlemleme yapmamız sınavda ve işe alımda eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı engellemek için gereklidir. Bu yüzden Uzaktan Gözlemleme uygulamasına onay vermeden çevrimiçi sınava giremezsiniz; fakat  Uzaktan Gözlemleme ve sınava katılım ile ilgili bir sorun yaşamanız durumunda hr@obss.com.tr e-posta adresine mesaj atarak bize ulaşabilir ve online sınavınızı gerçek bir gözetmen eşliğinde OBSS’nin İstanbul genel merkez ofisinde, OBSS’nin sağlayacağı bilgisayar ile OBSS tarafından belirlenen gün ve saatte yapılmasını talep edebilirsiniz.

Sınav sonuçlarınız ise işe alım için gerekli yetkinliklere sahip olup olmadığınızın değerlendirilmesi, bir başka deyişle gerekli kriterlerde, doğru çalışanın istihdam edilmesine yönelik meşru menfaatimiz gereği yapılan sınav aracılığıyla elde edilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Uygulama kapsamında ileteceğiniz Kişisel Verileriniz,

3.1. Sınavda hile yapılmasını engellemek ve sınav güvenliğini sağlamak

3.2. Her çalışan adayının eşit şartlarda rekabet etmesini sağlamak

3.3. İşe alım için gerekli yeterlilikleri saptamak

amaçlarıyla işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz sınırlı sayıda yetkili Besyocuyuz çalışanı tarafından değerlendirilecek olup veri
sorumlusu üçüncü kişilere aktarılmayacaktır; ancak sınavda hile yapıldığının tespit edilmesi
halinde iş başvurunuza ilişkin istihdam süreciyle ilgilenen kişilere detaylı bilgi verilebilir. Aynı
şekilde bir hile veya hile yapılmadığı iddiasını takiben bir yasal süreç başlaması halinde savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve hukuki danışmanlarımız ve ilgili yasal kurumlar ile detaylı bilgi paylaşılabilecektir.  

Söz konusu verileriniz Şirketin takdirine bağlı olarak Amazon dahil yurtdışında mukim veri işleyen şirketlerin sunucularında işlenecek ve bu sunuculara aktarılacaktır.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Gözlemleme esnasında alınan kamera ve ses kayıtları 1 (bir) ay içinde imha edilecektir. Diğer Sınav Gözlemleme Bilgileri pasif hale getirilerek sadece sistem yöneticisinin gerektiğinde erişebileceği şekilde saklanacak ve söz konusu başvuru hakkında bir yasal süreç başlamadığı sürece kimse tarafından erişilmeyecek ve işlenmeyecektir ve söz konusu işe alım süreci ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklara ilişkin zamanaşımı süreleri ortadan kalktığında yok edilecektir.

Sınav sonucu bilgileriniz ise işe alınmanız halinde çalışan verilerinin asgari saklama süresi kadar saklanacaktır. İşe alınmamanız halinde ise gerektiğinde savunma hakkımızın kullanılabilmesi için dava zamanaşımı süresi kadar saklanacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kişisel verilerinizin silinmesi talebinde bulunduğunuzda bu talebin yerine getirilebilmesi için Kişisel Verileri işlemenin hukuki amacının ortadan kalkmış olması, kanuni saklama sürelerinin dolmuş olması veya ilgili zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreler dolmadan silme talebiniz yerine getirilemeyecektir.

6. Veri Güvenliği

Uzaktan Gözlemleme verileri şifreli olarak saklanacaktır ve sadece sınırlı sayıda kişi tarafından erişilecek ve değerlendirilecektir. Uzaktan Gözlemleme verileri için risk değerlendirme ve kendiliğinden veya tasarımda gizlilik (privacy-by-design or by default) çalışmaları ve risk değerlendirmesi yapılmış olup OBSS’nin sistemlerinde kullanılan en yüksek güvenlik seviyelerindeki teknik ve idari tedbirler kullanılarak saklanmakta ve işlenmektedir. Sınav sonuçlarınız ise OBSS’nin güvenlik politikaları çerçevesinde aldığı yeterli düzeyde teknik ve idari tedbirlerle korunmaktadır.

7. KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Yürürlükteki mevzuat uyarınca Besyocuyuz’a başvurarak Kişisel Verilerinizin;

7.1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

7.2. İşlenmiş ise bilgi talep etme,

7.3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

7.4. Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

7.5. Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

7.6. Kişisel verilerin korunması hakkındaki mevzuat uyarınca öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

7.7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (7.5) ve (7.6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

7.8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 7.9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

8. Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

OBSS herhangi bir zamanda işbu Gizlilik Politikası’nı gözden geçirip düzeltebilir. Eğer Gizlilik Politikası değişirse, düzenlenmiş politika Uygulama’ya yüklenecektir.  

9. Sorular

Gizlilik Politikası ya da Uygulama kapsamında herhangi bir sorunuz, şikayetiniz ya da yorumunuz olduğu ya da iletişim ağından çıkmak istediğiniz takdirde, bizimle aşağıdaki irtibat bilgileri yoluyla temasa geçebilirsiniz.

Başa dön